Κύκλος διαλέξεων ” Η τέχνη στην εκπαίδευση” Τετάρτη 24 Φεβρουαρίου 2021, ώρα 19.00

Το Εργαστήριο Τεχνών, Κινητικής Έκφρασης και Διδακτικών Εφαρμογών του Παιδαγωγικού Τμήματος Νηπιαγωγών, στο πλαίσιο του κύκλου διαλέξεων Η Τέχνη στην Εκπαίδευση σας προσκαλεί

την Τετάρτη 24-2-2021 στις 19:00 στη διάλεξη του κ. 

Παναγιώτη Κανελλόπουλου

Αναπληρωτή Καθηγητή στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, με θέμα: 

Προβληματοποίηση της έννοιας της δημιουργικότητας
στη μουσική και την εκπαίδευση σήμερα.
Μια ανοιχτή συζήτηση

Η διάλεξη θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακά μέσω της πλατφόρμας MSTeams.

Ο κωδικός της αίθουσας της διάλεξης είναι: wzncik4

Ο σύνδεσμος για την παρακολούθηση της διάλεξης είναι ο ακόλουθος:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ada170cd1b4a749cea59213e90595b3f5%40thread.tacv2/1613376416809?context=%7b%22Tid%22%3a%2208bea52a-5ad3-4627-9549-5ff3a65676be%22%2c%22Oid%22%3a%22cd3bae00-9f0d-4d6e-bb9b-51dd4155d186%22%7d